[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 06 de juliol de 2021
Hora: 10.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 02 de juny de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la valoració dels projectes presentats de beca de col·laboració amb el Departament amb la màxima puntuació (4 punts).

  S'aprova per unanimitat la valoració amb 4 punts dels projectes presentats de beques de col·laboració de David Ortiz Pérez, Ángel Alepuz Jerez i Eduardo Grande Ruiz.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat l'ampliació de les places DC00946 a PL10 i DC04763 a PL12 per amortització de la plaça DC01032 (PL06).

 5. Aprovació, si escau, de la proposta d'adscripció de Leopoldo Pla Sempere a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del seu percentatge de participació.

  S'aprova per unanimitat l'adscripció de Leopoldo Pla Sempere a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica, amb un 20% de dedicació, i mantenint el 80% restant en el departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en les comissions de titulació de grau i màster.

  S'aprova per unanimitat.

  Comissions de titulació:
  • GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ:
    Titular Substitut/a
    Vocal  José Manuel Iñesta QueredaAntonio Jorge Pertusa Ibáñez
  • GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA:
    Titular Substitut/a
    Vocal  Alicia Garrido AlendaManuel Marco Such
    Vocal  Santiago Meliá Beigbeder
    Vocal  Francisco Moreno SecoFrancisco de Borja Navarro Colorado
  • MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB:
    Titular Substitut/a
    Vocal  Sergio Luján MoraSantiago Meliá Beigbeder
    Vocal  María Pilar Escobar EstebanJosé Norberto Mazón López
  • MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA:
    Titular Substitut/a
    Secretario/a  Jorge Calvo Zaragoza
    Vocal  Rafael Muñoz TerolJuan Carlos Trujillo Mondéjar
    Vocal  Antonio Ferrández RodríguezCarlos Pérez Sancho

 7. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el màster universitari en Intel·ligència Artificial.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 9. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 06 de julio de 2021
Hora: 10:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 02 de junio de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la valoración de los proyectos presentados de beca de colaboración con el Departamento con la máxima puntuación (4 puntos).

  Se aprueba por unanimidad la valoración con 4 puntos de los proyectos presentados de becas de colaboración de David Ortiz Pérez, Ángel Alepuz Jerez y Eduardo Grande Ruiz.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2021-22.

  Se aprueba por unanimidad la ampliación de las plazas DC00946 a PL10 y DC04763 a PL12 por amortización de la plaza DC01032 (PL06).

 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de adscripción de Leopoldo Pla Sempere al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y de su porcentaje de participación.

  Se aprueba por unanimidad la adscripción de Leopoldo Pla Sempere al Instituto Universitario de Investigación Informática, con un 20 % de dedicación, y manteniendo el 80 % restante en el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

 6. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisiones de titulación de grado y máster.

  Se aprueba por unanimidad.

  Comisiones de titulación:
  • GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN:
    Titular Sustituto/a
    Vocal  José Manuel Iñesta QueredaAntonio Jorge Pertusa Ibáñez
  • GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA:
    Titular Sustituto/a
    Vocal  Alicia Garrido AlendaManuel Marco Such
    Vocal  Santiago Meliá Beigbeder
    Vocal  Francisco Moreno SecoFrancisco de Borja Navarro Colorado
  • MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB:
    Titular Sustituto/a
    Vocal  Sergio Luján MoraSantiago Meliá Beigbeder
    Vocal  María Pilar Escobar EstebanJosé Norberto Mazón López
  • MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA:
    Titular Sustituto/a
    Secretario/a  Jorge Calvo Zaragoza
    Vocal  Rafael Muñoz TerolJuan Carlos Trujillo Mondéjar
    Vocal  Antonio Ferrández RodríguezCarlos Pérez Sancho

 7. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el máster universitario en Inteligencia Artificial.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Asuntos de trámite.

  No hay.

 9. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 06 de juliol de 2021 / Alicante, 06 de julio de 2021