[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 22 de juny de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el màster en Dret de la Societat Digital.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la guia docent per al curs 2021-22 de l'assignatura ''49104 - Arquitectura Web'' impartides en graus pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 22 de junio de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el máster en Derecho de la Sociedad Digital.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la guía docente para el curso 2021-22 de la asignatura ''49104 - Arquitectura Web'' impartidas en grados por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 22 de juny de 2021 / Alicante, 22 de junio de 2021