[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 02 de juny de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 19 de maig de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de les guies docents per al curs 2021-2022 de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de l'assignació del Pla d'Ordenació Docent per al curs 2021-22

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la nova denominació de les sales del departament.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, del permís a José Norberto Mazón per a impartir docència remota durant el seu període d'estada de mobilitat a l'estranger.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 02 de junio de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 19 de mayo de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2021-22 de las asignaturas impartidas en grados y másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la asignación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2021-22.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la nueva denominación de las salas del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, del permiso a José Norberto Mazón para impartir docencia remota durante su periodo de estancia de movilidad en el extranjero.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 02 de juny de 2021 / Alicante, 02 de junio de 2021