[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 19 de maig de 2021
Hora: 11.30

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 30 d'abril de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la suspensió del període de comissió de servei del professor Rafael C. Carrasco Jiménez en la ERCEA entre el 16 d'agost de 2021 i el 30 de juny de 2022, i la seua reincorporació a les tasques acadèmiques de docència i investigació durant el curs 2021–2022.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, del vistiplau a la comissió de serveis del professor Pedro Pernías Peco en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

  S'aprova per unanimitat

 5. Aprovació, si escau, de les guies docents per al curs 2021-2022 de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la presentació d'al·legacions contra la proposta de projecte de títol de ''Màster en Dret de la Societat Digital''

  S'aprova per majoria amb dos vots en contra i la resta a favor.

 7. Aprovació, si escau, de la proposta de representació en la comissió de selecció nº 127.

  S'aprova per unanimitat.

 8. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 9. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 19 de mayo de 2021
Hora: 11:30

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 30 de abril de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la suspensión del período de comisión de servicio del profesor Rafael C. Carrasco Jiménez en la ERCEA entre el 16 de agosto de 2021 y el 30 de junio de 2022, y su reincorporación a las tareas académicas de docencia e investigación durante el curso 2021–2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, del visto bueno a la comisión de servicios del profesor Pedro Pernías Peco en la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2021-22 de las asignaturas impartidas en grados y másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la presentación de alegaciones contra la propuesta de proyecto de título de ''Máster en Derecho de la Sociedad Digital''

  Se aprueba por mayoría con dos votos en contra y el resto a favor.

 7. Aprobación, si procede, de la propuesta de representación en la comisión de selección nº 127.

  Se aprueba por unanimidad.

 8. Asuntos de trámite.

  No hay.

 9. Ruegos y preguntas.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 19 de maig de 2021 / Alicante, 19 de mayo de 2021