[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 5 de maig de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la renovació per al curs 2021-2022 del profesorat amb contracte temporal.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Aprovació, si escau, de la transformació de la plaça DC04056 de Professor/a Contractat/a Doctor a Titular d'Universitat

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça DC04056 de Titular d'Universitat

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la transformació de la plaça DC04615 de Professor/a Ajudant Doctor a Contractat/a Doctor.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça DC04615 de Contractat Doctor

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació si escau de l'acta de la sessió.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 5 de mayo de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la renovación para el curso 2021-2022 del profesorado con contrato temporal.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Aprobación, si procede, de la transformación de la plaza DC04056 de Profesor/a Contratado/a Doctor a Titular de Universidad

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza DC04056 de Titular de Universidad

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la transformación de la plaza DC04615 de Profesor/a Ayudante Doctor a Contratado/a Doctor.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza DC04615 de Contratado Doctor

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación si procede del acta de la sesión.

  Se aprueba por unanimidad.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 5 de maig de 2021 / Alicante, 5 de mayo de 2021