[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 30 d'abril de 2021
Hora: 12.00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 22 de març de 2021.

  S'aprova per unanimitat.

 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat.

 4. Aprovació, si escau, de la proposta o renovació dels cursos de la Universitat Permanent.

  S'aprova per unanimitat.

 5. Aprovació, si escau, de la participació del Departament de Llenguatges i sistemes Informàtics en el Programa d'Estudis Propis de la Universitat d'Alacant MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISI I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE NEGOCIS per al curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat.

 6. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en l'activitat de prestació de serveis a l'empresa Lunatic Design S.L.

  S'aprova per unanimitat.

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 8. Torn obert de paraules.

  Ningú en fa ús.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 30 de abril de 2021
Hora: 12:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 22 de marzo de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.

 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 4. Aprobación, si procede, de la propuesta o renovación de los cursos de la Universidad Permanente.

  Se aprueba por unanimidad.

 5. Aprobación, si procede, de la participación del Departamento de Lenguajes y sistemas Informáticos en el Programa de Estudios Propios de la Universidad de Alicante MÁSTER EN TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTELIGENTE DE NEGOCIOS para el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad.

 6. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la actividad de prestación de servicios a la empresa Lunatic Design S.L.

  Se aprueba por unanimidad.

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.

 8. Ruegos y preguntas.

  Nadie ruega ni pregunta nada.

El director alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El director levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Estela Saquete Boró

Vist i plau / Visto bueno
El director

Armando Suárez Cueto

Alacant, 30 d'abril de 2021 / Alicante, 30 de abril de 2021