[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 22 de març de 2021
Hora: 11:00
Lloc: Videotelefonada

Ordre del dia:

 1. Celebració d'eleccions a director del Departament.  La directora, Paloma Moreda Pozo, informa del procediment que és necessari seguir per a realitzar aquestes eleccions. Es procedeix al nomenament dels membres constituents de la taula electoral per sorteig públic resultant triats:
  Presidenta: Paloma Moreda Pozo
  Secretària: Rafael Muñoz Terol
  Vocal: Miguel Angel Baeza

  Armando Suárez Cueto pren la paraula per a presentar la seua candidatura a la direcció del Departament i les seues línies d'actuació, i agrair la seua labor a les direccions anteriors. Destaca la presència de Eva Gómez Ballester i Estela Saquete Boró com a sotsdirectora i secretària respectivament en l'equip directiu candidat. S'obri un torn de preguntes sobre les intencions del candidat per a la nova direcció. A causa de la modalitat de votació telemàtica es dona un termini de 24 hores per a la votació que va des del dimarts 23 de març de 2021 a les 11.00 h, fins al dimecres 24 de març de 2021 a les 11.00 h. A les 11.00 h del dimecres 24 de març de 2021 es tanca l'urna i es realitza de manera pública l'escrutini, resultant triat Armando Suárez Cueto com a director del Departament per 54 vots a favor, 2 vots en blanc i 0 vots nuls.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 22 de marzo de 2021
Hora: 11:00
Lugar: Videollamada

Orden del día:

 1. Celebración de elecciones a la dirección del Departamento.  La directora, Paloma Moreda Pozo, informa del procedimiento que es necesario seguir para realizar estas elecciones. Se procede al nombramiento de los miembros constituyentes de la mesa electoral por sorteo público resultando elegidos:
  Presidenta: Paloma Moreda Pozo
  Secretaria: Rafael Muñoz Terol
  Vocal: Miguel Angel Baeza

  Armando Suárez Cueto toma la palabra para presentar su candidatura a la dirección del Departamento y sus líneas de actuación, y agradecer su labor a las direcciones anteriores. Destaca la presencia de Eva Gómez Ballester y Estela Saquete Boró como subdirectora y secretaria respectivamente en el equipo directivo candidato. Se abre un turno de preguntas sobre las intenciones del candidato para la nueva dirección. A causa de la modalidad de votación telemática se da un plazo de 24 horas para la votación que va desde el martes 23 de marzo de 2021 a las 11.00 h, hasta el miércoles 24 de marzo de 2021 a las 11.00 h. A las 11.00 h del miércoles 24 de marzo de 2021 se cierra la urna y se realiza de manera pública el escrutinio, resultando elegido Armando Suárez Cueto como director del Departamento por votos 54 a favor, 2 votos en blanco y 0 votos nulos.

La presidenta alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La presidenta levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari d'aquesta sessió/El secretario de esta sesión

Rafael Muñoz Terol

Vist i plau / Visto bueno
La Presidenta

Paloma Moreda Pozo

Alicante, 22 de marzo de 2021 / Alicante, 22 de marzo de 2021