[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 11 de març de 2021
Hora: 12:00
Lloc: videotelefonada
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20210311

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 3 de març de 2021.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del PDI doctor Alexander Sánchez Díaz.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2021-2022.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Assumptes de tràmit.

  Aprovació, si escau, de la renovació de participació del professorat del Departament en el curs d'especialització "Deep Learning".

  S'aprova per unanimitat.
 6. Torn obert de paraules.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 11 de marzo de 2021
Hora: 12:00
Lugar: videollamada
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20210311

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 3 de marzo de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor Alexander Sánchez Díaz.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2021-2022.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Asuntos de trámite.

  Aprobación, si procede, de la renovación de participación del profesorado del Departamento en el curso de especialización "Deep Learning".

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Ruegos y preguntas.


Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 11 de març de 2021 / Alicante, 11 de marzo de 2021