[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 3 de març de 2021
Hora: 11:30
Lloc: videotelefonada
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20210303

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 18 de febrer de 2021.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del PDI doctor Víctor Manuel Sánchez Cartagena.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del PDI doctor Miquel Esplà Gomis.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del PDI doctor Adrián Ballester Espinosa.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Felipe Sánchez Martínez, i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04056 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'eleccions a representants de col·lectius en el Consell del Departament, del calendari electoral i de la composició de la Comissió Electoral.

  Calendari i composició de la Comissió Electoral.
  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprovació, si escau, de la realització d'eleccions a representants de col·lectius en el Consell del Departament mitjançant votació electrònica.

  S'aprova per unanimitat.
 9. Assumptes de tràmit.


 10. Torn obert de paraules.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 3 de marzo de 2021
Hora: 11:30
Lugar: videollamada
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20210303

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 18 de febrero de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor Víctor Manuel Sánchez Cartagena.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor Miquel Esplà Gomis.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor Adrián Ballester Espinosa.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Felipe Sánchez Martínez, y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04056 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones a representantes de colectivos en el Consejo del Departamento, del calendario electoral y de la composición de la Comisión Electoral.

  Calendario y composición de la Comisión Electoral.
  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprobación, si procede, de la realización de elecciones a representantes de colectivos en el Consejo del Departamento mediante votación electrónica.

  S'aprova per unanimitat.
 9. Asuntos de trámite.


 10. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 3 de març de 2021 / Alicante, 3 de marzo de 2021