[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 18 de febrer de 2021
Hora: 13:00
Lloc: videotelefonada

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 28 de gener de 2021.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la data de celebració de les eleccions a la direcció del departament..

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència d'any sabàtic per al curs 2021-22 de José Manuel Iñesta Quereda.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del PDI doctor Gustavo Candela Romero.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del PDI doctor María Pilar Escobar Esteban.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del PDI doctor Miguel Ángel Teruel Martínez.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 9. Torn obert de paraula.

  No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 18 de febrero de 2021
Hora: 13:00
Lugar: videollamada

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 28 de enero de 2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la fecha de celebración de las elecciones a la dirección del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del soporte del departamento a la solicitud de licencia de año sabático para el curso 2021-22 de José Manuel Iñesta Quereda.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor Gustavo Candela Romero.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor María Pilar Escobar Esteban.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del PDI doctor Miguel Ángel Teruel Martínez.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Asuntos de trámite.

  No hay.
 9. Ruegos y preguntas.

  No hay.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 18 de febrer de 2021 / Alicante, 18 de febrero de 2021