[DLSI]

Acuerdos de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 28 de gener de 2021
Hora: 12:00
Lloc: videotelefonada
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20210128

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 22 de desembre de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, del comptes del departament en l'exercici 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2021.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència d'any sabàtic per al curs 2021-22 de Manuel Palomar Sanz.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència d'any sabàtic per al curs 2021-22 de Rafael Muñoz Guillena.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Convocatòria d'eleccions a la direcció del departament.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprovació, si escau, de la realització d'eleccions a la direcció del departament mitjançant votació electrònica.

  S'aprova per unanimitat.
 9. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 10. Torn obert de paraula.

  No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 28 de enero de 2021
Hora: 12:00
Lugar: videollamada
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20210128

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 22 de diciembre de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de las cuentas del departamento en el ejercicio 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, del soporte del departamento a la solicitud de licencia de año sabático para el curso 2021-22 de Manuel Palomar Sanz.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del soporte del departamento a la solicitud de licencia de año sabático para el curso 2021-22 de Rafael Muñoz Guillena.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Convocatoria de elecciones a la dirección del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Aprobación, si procede, de la realización de elecciones a la dirección del departamento mediante votación electrónica.

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Asuntos de trámite.

  No hay.
 10. Ruegos y preguntas

  No hay.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Vist i plau / Visto bueno
La directora

Paloma Moreda Pozo

Alacant, 28 de gener de 2021 / Alicante, 28 de enero de 2021