[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 22 de desembre de 2020
Hora: 17:00
Lloc: videotelefonada

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 3 de desembre de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació de modificacions en el barem del departament.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, del criteri de modificació de places de professor associat vinculades a incidències.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 6. Torn obert de paraula.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 22 de diciembre de 2020
Hora: 17:00
Lugar: videollamada

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 3 de diciembre de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación de modificaciones en el baremo del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del criterio de modificación de plazas de profesor asociado vinculadas a incidencias.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Asuntos de trámite.

  No hay.
 6. Ruegos y preguntas.


Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 22 de desembre de 2020 / Alicante, 22 de diciembre de 2020