[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 3 de desembre de 2020
Hora: 12:30
Lloc: videotelefonada

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades els dies 2, 15 i 16 de novembre de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació de modificacions en el barem del departament.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, del compromís del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, en la convocatòria 2020 d'ajudes a «Projectes d'I+D+i» del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, i si la sol·licitud fóra acceptada, de mantenir la vinculació contractual amb Jorge Calvo Zaragoza, durant el període d'execució del projecte sol·licitat.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, del compromís del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, en la convocatòria 2020 d'ajudes a «Projectes d'I+D+i» del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, i si la sol·licitud fóra acceptada, de mantenir la vinculació contractual amb Miguel Ángel Teruel Martínez, durant el període d'execució del projecte sol·licitat.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 8. Torn obert de paraula.

  No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 3 de diciembre de 2020
Hora: 12:30
Lugar: videollamada

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 2, 15 y 16 de noviembre de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación de modificaciones en el baremo del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2020-2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, del compromiso del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la convocatoria 2020 de ayudas a «Proyectos de I+D+i» del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, y si la solicitud fuera aceptada, de mantener la vinculación contractual con Jorge Calvo Zaragoza, durante el periodo de ejecución del proyecto solicitado.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del compromiso del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la convocatoria 2020 de ayudas a «Proyectos de I+D+i» del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, y si la solicitud fuera aceptada, de mantener la vinculación contractual con Miguel Ángel Teruel Martínez, durante el periodo de ejecución del proyecto solicitado.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.

  No hay.
 8. Ruegos y preguntas.

  No hay.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 3 de desembre de 2020 / Alicante, 3 de diciembre de 2020