[DLSI]

Acta de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 16 de novembre de 2020
Hora: 20:30
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la prestació de serveis pel procediment simplificat al GRUP TRAGSA.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docčncia per al personal investigador contractat durant el curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la participació del personal del departament en l'organització del congrés “Music Encoding Conference”.

  S'aprova per unanimitat.

Acta de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 16 de noviembre de 2020
Hora: 20:30
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la prestación de servicios por el procedimiento simplificado al GRUPO TRAGSA.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2020-2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2020-2021

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la participación del personal del departamento en la organización del congreso “Music Encoding Conference”.

  Se aprueba por unanimidad.


La secretŕria
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 16 de novembre de 2020 / Alicante, 16 de noviembre de 2020