[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 2 de novembre de 2020
Hora: 11:00
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20201102

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades els dies 2 d'octubre i 13 d'octubre de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'eleccions a representants del col·lectiu de personal docent i investigador sense vinculació permanent i personal investigador en formació en el Consell del Departament, del calendari electoral i de la composició de la Comissió Electoral.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 7. Torn obert de paraula.

  No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 2 de noviembre de 2020
Hora: 11:00
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20201102

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 2 de octubre y 13 de octubre de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2020-21.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2020-2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones a representantes del colectivo de personal docente e investigador sin vinculación permanente y personal investigador en formación en el Consejo del Departamento, del calendario electoral y de la composición de la Comisión Electoral.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Asuntos de trámite.

  No hay.
 7. Ruegos y preguntas.

  No hay.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 2 de novembre de 2020 / Alicante, 2 de noviembre de 2020