[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 13 d'octubre de 2020
Hora: 17:30
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20201013

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs d'especialització ''Identificació, prevenció i intervenció enfront de la violčncia de gčnere''

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 13 de octubre de 2020
Hora: 17:30
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20201013

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de especialización ''Identificación, prevención e intervención frente a la violencia de género''.

    Se aprueba por unanimidad.


La secretŕria
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 13 d'octubre de 2020 / Alicante, 13 de octubre de 2020