[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 2 d'octubre de 2020
Hora: 13:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de la reunions del Consell celebrades els dies 30 de juliol i 21 de setembre de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del doctor Jose Javier Valero Mas.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, que l'assignació a vigilància d'examen o a tribunals de Treball Fi de Grau es realitze sobre la base de la càrrega docent assignada en la titulació corresponent

  1 vot a favor i 41 en contra.
 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 8. Torn obert de paraula.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 2 de octubre de 2020
Hora: 13:00

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 30 de julio y 21 de septiembre de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2020-21.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2020-2021

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del doctor Jose Javier Valero Mas.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de que la asignación a vigilancia de examen o a tribunales de Trabajo Fin de Grado se realice en base a la carga docente asignada en la titulación correspondiente.

  1 voto a favor y 41 en contra.
 7. Asuntos de trámite.

  No hay.
 8. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 2 d'octubre de 2020 / Alicante, 2 de octubre de 2020