[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 21 de setembre de 2020
Hora: 10:30
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 3. Aprovació, si escau, de la valoració dels projectes presentats de beca de col·laboració amb el Departament amb la màxima puntuació (4 punts).

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, del suport del departament a l'edició i publicació del llibre ''Open a GLAM Lab'' pel Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 21 de septiembre de 2020
Hora: 10:30
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2020-2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2020-2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 3. Aprobación, si procede, de la valoración de los proyectos presentados de beca de colaboración con el Departamento con la máxima puntuación (4 puntos).

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del apoyo del departamento a la edición y publicación del libro ''Open a GLAM Lab'' por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.

  Se aprueba por unanimidad.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 21 de setembre de 2020 / Alicante, 21 de septiembre de 2020