[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 30 de juliol de 2020
Hora: 10:00
Lloc: videotelefonada
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200730

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de la reunions del Consell celebrades els dies 14 de juliol i 24 de juliol de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de l'assignació del Pla d'Ordenació Docent per al curs 2020-21

  S'aprova per unanimitat.
 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 5. Torn obert de paraula.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 30 de julio de 2020
Hora: 10:00
Lugar: videollamada
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200730

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de la reuniones del Consejo celebradas los días 14 de julio y 24 de julio de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la asignación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2020-21.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Asuntos de trámite.

  No hay.
 5. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 30 de juliol de 2020 / Alicante, 30 de julio de 2020