[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 24 de juliol de 2020
Hora: 19:30
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200724

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de les comissions de titulació.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de la prestació de serveis d'assessoria a l'empresa Agua3 Growth Engines.

  S'aprova per unanimitat.

 3. Aprovació, si escau, de la valoració dels projectes presentats de beca de col·laboració amb el Departament amb la màxima puntuació (4 punts).

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 24 de julio de 2020
Hora: 19:30
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200724

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta de renovación de las comisiones de titulación.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de la prestación de servicios de asesoría a la empresa Agua3 Growth Engines.

  Se aprueba por unanimidad.

 3. Aprobación, si procede, de la valoración de los proyectos presentados de beca de colaboración con el Departamento con la máxima puntuación (4 puntos).

  Se aprueba por unanimidad.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 24 de juliol de 2020 / Alicante, 24 de julio de 2020