[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 14 de juliol de 2020
Hora: 11:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200714

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades els dies 1 de juny, 17 de juny i 1 de juliol.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la modificació de les guies docents, per al curs 2020-21, d'algunes assignatures impartides en graus pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de contractació d'un professor associat a temps parcial PL06 (9 crèdits) per amortització de la plaça ASO PL06 DC01686, amb disponibilitat horària de matí i vesprada, per a impartir docència en les assignatures de les quals s'encarregarà el departament durant el curs 2020-21.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació del percentatge de dedicació investigadora del PDI doctor adscrit a instituts universitaris d'investigació.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la valoració dels projectes presentats de beca de col·laboració amb el Departament amb la màxima puntuació (4 punts).

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 8. Torn obert de paraules.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 14 de julio de 2020
Hora: 11:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200714

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 1 de junio, 17 de junio y 1 de julio.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la modificación de las guías docentes, para el curso 2020-21, de algunas asignaturas impartidas en grados por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de contratación de un profesor asociado a tiempo parcial PL06 (9 créditos) por amortización de la plaza ASO PL06 DC01686, con disponibilidad horaria de mañana y tarde, para impartir docencia en las asignaturas de las que se encargará el departamento durante el curso 2020-21.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la modificación del porcentaje de dedicación investigadora del PDI doctor adscrito a institutos universitarios de investigación.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la valoración de los proyectos presentados de beca de colaboración con el Departamento con la máxima puntuación (4 puntos).

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.

  No hay.
 8. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 14 de juliol de 2020 / Alicante, 14 de julio de 2020