[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 1 de juliol de 2020
Hora: 20:00
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200701

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les guies docents per al curs 2020-2021 de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de les adaptacions curriculars per al curs 2020-2021 de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 1 de julio de 2020
Hora: 20:00
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200701

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2020-21 de las asignaturas impartidas en grados y másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de las adaptaciones curriculares para el curso 2020-2021 de las asignaturas impartidas en grados y másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 1 de juliol de 2020 / Alicante, 1 de julio de 2020