[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 1 de juny de 2020
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200601

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 22 de maig de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la modificació del barem del departament.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta d'organització docent a seguir pel departament per al pròxim curs 2020-2021.

  S'aprova amb 47 vots a favor i 2 en contra.
 5. Aprovació, si escau, de la proposta de representació en la comissió de selecció nº 127.


  Informa la directora i proposa el següent tribunal:
  TitularSuplent
  1 Vocal
  (Director/a del departament)
  María Paloma Moreda PozoMaría Luisa Micó Andrés
  2 Vocals
  (proposats pel departament)
  Armando Suárez CuetoPatricio Manuel Martínez Barco
  Eva María Paloma Gómez BallesterJesús Peral Cortés


  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de l'extensió del contracte d'assessorament científic, de referència Smartling1-20AD, entre l'empresa Smartling i la Universitat d'Alacant.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.


 8. Torn obert de paraula.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 1 de junio de 2020
Hora: 12:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200601

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 22 de mayo de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la modificación del baremo del departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de organización docente a seguir por el departamento para el próximo curso 2020-2021.

  Se aprueba con 47 votos a favor y 2 en contra.
 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de representación en la comisión de selección nº 127.

  Informa la directora y propone el siguiente tribunal:
  TitularSuplent
  1 Vocal
  (Director/a del departamento)
  María Paloma Moreda PozoMaría Luisa Micó Andrés
  2 Vocales
  (propuestos por el departamento)
  Armando Suárez CuetoPatricio Manuel Martínez Barco
  Eva María Paloma Gómez BallesterJesús Peral Cortés  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la extensión del contrato de asesoramiento científico, referencia Smartling1-20AD, entre la empresa Smartling y la Universidad de Alicante.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.


 8. Ruegos y preguntas.


Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 1 de juny de 2020 / Alicante, 1 de junio de 2020