[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 11 de maig de 2020
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200511

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el dia 28 d'abril de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la pròrroga de la comissió de serveis de D. Rafael Carrasco Jiménez.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de les adaptacions curriculars d'acord amb la Resolució Rectoral de 7 d'abril de 2020, de l'avaluació no presencial per a la convocatòria C4 de les diferents assignatures del primer quadrimestre de la docència del qual s'encarrega el departament.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la proposta o renovació dels cursos de la Universitat Permanent.

  S'aprova per unanimitat la participació del departament en les propostes de renovació dels següents cursos:
  1. UP 90241 Navegació avançada, descàrregues i correu electrònic
  2. UP 90454 Creació d'un lloc web personal (weblog)
  3. UP 90527 Gestió del programari
  4. UP 90712 Aprofita al màxim el teu smartphone, tablet i xarxes socials
  5. UP 90734 Taller de Photoshop
  6. UP 90799 Introducció al sistema operatiu GNU/Linux i el programari lliure
  7. UP 90942 Fes de la teua tablet la teua aliada
  8. UP 90944 Vídeocurs de Photoshop: tècniques creatives 1a part
  9. UP 90945 Vídeocurs de Photoshop: tècniques creatives 2a part
  10. UP 91082 Aprén a dissenyar i programar les teues pròpies aplicacions per a mòbil amb App Inventor
  I en la modificació del curs "Creació de jocs i històries digitals amb Scratch: una introducció a la programació d'ordinadors" ja aprovat el curs passat però sense arribar a impartir-se.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.


 8. Torn obert de paraula.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 11 de mayo de 2020
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200511

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el día 28 de abril de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la prórroga de la comisión de servicios de D. Rafael Carrasco Jiménez.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2020-2021.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de las adaptaciones curriculares de acuerdo a la Resolución Rectoral de 7 de abril de 2020, de la evaluación no presencial para la convocatoria C4 de las diferentes asignaturas del primer cuatrimestre de cuya docencia se encarga el departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la propuesta o renovación de los cursos de la Universidad Permanente.

  Se aprueba por unanimidad la participación del departamento en las propuestas de renovación de los siguientes cursos:
  1. UP 90241 Navegación avanzada, descargas y correo electrónico
  2. UP 90454 Creación de un sitio web personal (weblog)
  3. UP 90527 Gestión del Software
  4. UP 90712 Aprovecha al máximo tu smartphone, tablet y redes sociales
  5. UP 90734 Taller de Photoshop
  6. UP 90799 Introducción al sistema operativo GNU/Linux y el software libre
  7. UP 90942 Haz de tu tablet tu aliada
  8. UP 90944 Videocurso de Photoshop: técnicas creativas 1ª parte
  9. UP 90945 Videocurso de Photoshop: técnicas creativas 2ª parte
  10. UP 91082 Aprende a diseñar y programar tus propias aplicaciones para móvil con App Inventor
  Y en la modificación del curso "Creación de juegos e historias digitales con Scratch: una introducción a la programación de ordenadores" ya aprobado el curso pasado pero sin llegar a impartirse.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.


 8. Ruegos y preguntas.


Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 11 de maig de 2020 / Alicante, 11 de mayo de 2020