[DLSI]

Acta de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 28 d'abril de 2020
Hora: 13:00
Lloc: Vídeotelefonada
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200428

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 8 d'abril de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de les adaptacions curriculars d'acord amb la Resolució Rectoral de 6 d'abril de 2020, de la docència i l'avaluació no presencials per a la convocatòria C3 de les diferents assignatures de la docència de les quals s'encarrega el departament.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació si escau de la participació del professorat del Departament en el curs d'especialització ''Taller de Herramientas colaborativas con GCloud UA''.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació si escau de la participació del professorat del Departament en el curs d'especialització ''Taller de herramientas colaborativas Cloud Microsoft''.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 7. Torn obert de paraula.


Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 28 de abril de 2020
Hora: 13:00
Lugar: Vídeollamada
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200428

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 8 de abril de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de las adaptaciones curriculares de acuerdo con la Resolución Rectoral de 6 de abril de 2020, de la docencia y la evaluación no presenciales para la convocatoria C3 de las diferentes asignaturas de cuya docencia se encarga el departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación si procede de la participación del profesorado del Departamento en el curso de especialización ''Taller de Herramientas colaborativas con GCloud UA''.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación si procede de la participación del profesorado del Departamento en el curso de especialización ''Taller de herramientas colaborativas Cloud Microsoft''.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Asuntos de trámite.

  No hay.
 7. Ruegos y preguntas.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 28 d'abril de 2020 / Alicante, 28 de abril de 2020