[DLSI]

Acta de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 8 d'abril de 2020
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200408

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de la reunions del Consell celebrades els dies 13 de març, 26 de març i 2 d'abril de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de contractació de dos professors ajudants doctores a temps complet per a impartir docència en les assignatures de les quals s'encarregarà el departament durant el curs 2020-21.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de contractació d'un professor associat a temps parcial PL06 (9 crèdits), amb disponibilitat horària de matí i vesprada, per a impartir docència en les assignatures de les quals s'encarregarà el departament durant el curs 2020-21.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de contractació de dos professors associats a temps parcial PL06 (9 crèdits) per amortització de la plaça vacant ASO PL12 DC03837, amb disponibilitat horària de matí i vesprada, per a impartir docència en les assignatures de les quals s'encarregarà el departament durant el curs 2020-21.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 7. Torn obert de paraules.

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 8 de abril de 2020
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200408

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de la reuniones del Consejo celebradas los días 13 de marzo, 26 de marzo y 2 de abril de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la solicitud de contratación de dos profesores ayudantes doctores a tiempo completo para impartir docencia en las asignaturas de las que se encargará el departamento durante el curso 2020-21.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de contratación de un profesor asociado a tiempo parcial PL06 (9 créditos), con disponibilidad horaria de mañana y tarde, para impartir docencia en las asignaturas de las que se encargará el departamento durante el curso 2020-21.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la solicitud de contratación de dos profesores asociados a tiempo parcial PL06 (9 créditos) por amortización de la plaza vacante ASO PL12 DC03837, con disponibilidad horaria de mañana y tarde, para impartir docencia en las asignaturas de las que se encargará el departamento durante el curso 2020-21.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Asuntos de trámite.

  No hay.
 7. Ruegos y preguntas.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Vist i plau / Visto bueno
La directora

Paloma Moreda Pozo

Alacant, 8 d'abril de 2020 / Alicante, 8 de abril de 2020