[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 2 d'abril de 2020
Hora: 14:30
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200402

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, dels criteris d'adaptació curricular establits per a les diferents assignatures de la docència de les quals s'encarrega el departament, conforme a la documentació que consta en aquesta carpeta, com a conseqüència de l'excepcionalitat provocada per la situació, evolució i perspectives del COVID-19.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 2 de abril de 2020
Hora: 14:30
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200402

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de los criterios de adaptación curricular establecidos para las diferentes asignaturas de cuya docencia se encarga el departamento, conforme a la documentación que consta en esta carpeta, como consecuencia de la excepcionalidad provocada por la situación, evolución y perspectivas del COVID-19.

    Se aprueba por unanimidad.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 2 d'abril de 2020 / Alicante, 2 de abril de 2020