[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 26 de març de 2020
Hora: 13:15
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, dels criteris d'adaptació curricular establits per a les diferents assignatures de la docència de les quals s'encarrega el departament, conforme a la documentació que consta en aquest documento, com a conseqüència de l'excepcionalitat provocada per la situació, evolució i perspectives del COVID-19.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de la signatura de la Declaració de Roma presentada per la coalició europea Informatics for All.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 26 de marzo de 2020
Hora: 13:15
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de los criterios de adaptación curricular establecidos para las diferentes asignaturas de cuya docencia se encarga el departamento, conforme a la documentación que consta en este documento, como consecuencia de la excepcionalidad provocada por la situación, evolución y perspectivas del COVID-19.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de la firma de la Declaración de Roma presentada por la coalición europea Informatics for All.

  Se aprueba por unanimidad.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 26 de març de 2020 / Alicante, 26 de marzo de 2020