[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 13 de març de 2020
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades els dies 25 de febrer i 6 de març de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència d'any sabàtic per al curs 2020-21 de José Manuel Iñesta Quereda.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència de mig any sabàtic per al curs 2020-21 de Cristina Cachero Castro.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència d'any sabàtic per al curs 2020-21 de Manuel Palomar Sanz.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de l'aval del departament a la sol·licitud de llicència d'any sabàtic per al curs 2020-21 de Rafael Muñoz Guillena.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.

  S'aprova la representació del nostre departament en la comissió de titulació del Màster en Automàtica i Robòtica.
  Titular: Jorge Calvo Zaragoza
  Suplent: Armando Suárez Cueto
 8. Torn obert de paraula.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 13 de marzo de 2020
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 25 de febrero y 6 de marzo de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, del soporte del departamento a la solicitud de licencia de año sabático para el curso 2020-21 de José Manuel Iñesta Quereda.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del aval del departamento a la solicitud de licencia de medio año sabático para el curso 2020-21 de Cristina Cachero Castro.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, del soporte del departamento a la solicitud de licencia de año sabático para el curso 2020-21 de Manuel Palomar Sanz.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del soporte del departamento a la solicitud de licencia de año sabático para el curso 2020-21 de Rafael Muñoz Guillena.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.

  Se aprueba la representación de nuestro departamento en la comisión de titulación del Máster en Automática y Robótica.
  Titular: Jorge Calvo Zaragoza
  Suplente: Armando Suárez Cueto
 8. Ruegos y preguntas.


Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta acta.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 13 de març de 2020 / Alicante, 13 de marzo de 2020