Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 6 de març de 2020
Hora: 13:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació de Manuel Marco Such en la Comissió Acadèmica del Màster en Comunicació Digital.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, del compromís de donar suport a l'acció presentada en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana, facilitant la participació dels docents adscrits al Departament.

  S'aprova per unanimitat.
 3. Aprovació, si escau, de l'autorització als docents adscrits al Departament a realitzar els viatges indicats en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 6 de marzo de 2020
Hora: 13:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación de Manuel Marco Such en la Comisión Académica del Máster en Comunicación Digital.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, del compromiso para dar soporte a la acción presentada en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana, facilitando la participación de los docentes adscritos al Departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 3. Aprobación, si procede, de la autorización a los docentes adscritos al Departamento para realizar los viajes indicados en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana.

  Se aprueba por unanimidad.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 6 de març de 2020 / Alicante, 6 de marzo de 2020