[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 25 de febrer de 2020
Hora: 09:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades els dies 24 de gener i 6 de febrer de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2020-2021.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Antonio Javier Gallego Sánchez i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04265 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça DC04265 de Titular d'Universitat.

  Es proposa, per a aquesta plaça:
  • Perfil investigador: visió artificial mitjançant aprenentatge profund (deep learning)
  • Perfil lingüístic: anglès C1

  I com a tribunal:
  PRESIDENT/A MARÍA LUISA MICÓ ANDRÉS CU UA LSI
  SECRETARI/A TITULAR JUAN ANTONIO PÉREZ ORTIZ TU UA LSI
  1º VOCAL TITULAR MARIA JOSÉ CASTRO BLEDA CU UPV LSI
  2º VOCAL TITULAR RAMÓN ALBERTO MOLLINEDA CARDENAS TU UJI LSI
  3º VOCAL TITULAR MIGUEL ÁNGEL CAZORLA QUEVEDO CU UA CCIA
  PRESIDENT/A SUPLENT JOSÉ MARÍA ONCINA CARRATALÁ CU UA LSI
  SECRETARI/A SUPLENT JORGE CALERA RUBIOTU UA LSI
  1º VOCAL SUPLENT PETIA IVANOVA RADEVA CU UB LSI
  2º VOCAL SUPLENT FILIBERTO PLA BAÑÓN CU UJI LSI
  3º VOCAL SUPLENT PATRICIA COMPAÑ ROSIQUE TU UA CCIA

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la participació del departament en el curs d'estiu ''Big Data: fonaments tecnològics i aplicacions pràctiques'' que se celebrarà en la Universitat d'Alacant al juliol de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de la participació del departament en el curs d'estiu ''Introducció al pensament computacional en edats primerenques'' que se celebrarà en la Universitat d'Alacant al juliol de 2020.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs d'especialització ''Formació UAdapta: Iniciació al Office''.

  S'aprova per unanimitat.
 9. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 10. Torn obert de paraula.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 25 de febrero de 2020
Hora: 09:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 24 de enero y 6 de febrero de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2020-2021

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Antonio Javier Gallego Sánchez, y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04265 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza DC04265 de Titular de Universidad.

  Se propone para esta plaza:
  • Perfil investigador: visión artificial mediante aprendizaje profundo (deep learning)
  • Perfil lingüístico: inglés C1

  Y como tribunal:
  PRESIDENT/A MARÍA LUISA MICÓ ANDRÉS CU UA LSI
  SECRETARI/A TITULAR JUAN ANTONIO PÉREZ ORTIZ TU UA LSI
  1º VOCAL TITULAR MARIA JOSÉ CASTRO BLEDA CU UPV LSI
  2º VOCAL TITULAR RAMÓN ALBERTO MOLLINEDA CARDENAS TU UJI LSI
  3º VOCAL TITULAR MIGUEL ÁNGEL CAZORLA QUEVEDO CU UA CCIA
  PRESIDENT/A SUPLENT JOSÉ MARÍA ONCINA CARRATALÁ CU UA LSI
  SECRETARI/A SUPLENT JORGE CALERA RUBIOTU UA LSI
  1º VOCAL SUPLENT PETIA IVANOVA RADEVA CU UB LSI
  2º VOCAL SUPLENT FILIBERTO PLA BAÑÓN CU UJI LSI
  3º VOCAL SUPLENT PATRICIA COMPAÑ ROSIQUE TU UA CCIA

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la participación del departamento en el curso de verano ''Big Data: fundamentos tecnológicos y aplicaciones prácticas'' que se celebrará en la Universidad de Alicante en julio de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la participación del departamento en el curso de verano ''Introducción al pensamiento computacional en edades tempranas'' que se celebrará en la Universidad de Alicante en julio de 2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de especialización ''Formación UAdapta: Iniciación al Office''

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Asuntos de trámite.

  No hay.
 10. Ruegos y preguntas.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 25 de febrer de 2020 / Alicante, 25 de febrero de 2020