[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 6 de febrer de 2020
Hora: 20:00
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200206

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de la guia docent per al curs 2019-2020 de l'assignatura 34071, Treball Fi de Grau, impartida, entre altres, pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics en el Grau d'Enginyeria Informàtica i el Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 6 de febrero de 2020
Hora: 20:00
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200206

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de la guía docente para el curso 2019-2020 de la asignatura 34071, Trabajo Fin de Grado, impartida, entre otros, por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en el Grado de Ingeniería Informática y el Doble Grado de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas.

    Se aprueba por unanimidad.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 6 de febrer de 2020 / Alicante, 6 de febrero de 2020