[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 24 de gener de 2020
Hora: 11:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200124

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 11 de desembre de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

  .
 3. Aprovació, si escau, dels comptes del departament en l'exercici 2019.

  Informa la secretària i presenta els comptes en el següent document.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2020.

  Informa la secretària i presenta la proposta de pressupost que s'exposa en el següent document.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 6. Torn obert de paraula.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 24 de enero de 2020
Hora: 11:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20200124

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 12 de diciembre de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de las cuentas del departamento en el ejercicio 2019.

  Informa la secretaria y presenta las cuentas en el siguiente documento.


  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2020.

  Informa la secretaria y presenta la propuesta de presupuesto que se expone en el siguiente documento.
  Se aprueba por unanimidad.
 5. Asuntos de trámite.

  No hay.
 6. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 24 de gener de 2020 / Alicante, 24 de enero de 2020