[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 11 de desembre de 2019
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20191211

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 25 de novembre de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2019-2020

  Es presenten la següents sol·licituds:
  1. la sol·licitud d'Ana Lavalle López, investigadora predoctoral, per a assistir en labors docents a Juan Carlos Trujillo Mondéjar en l'assignatura Intel·ligència de Negoci i Gestió de Processos durant 30 hores en el curs 2019-20.
  2. la sol·licitud de José Manuel Barrera Arroyo, investigador predoctoral, per a assistir en el curs 2019-20, d'una banda a Juan Carlos Trujillo Mondéjar en l'assignatura Direcció de Projectes de les Tecnologies de la Informació (DPTI) durant 30 hores i, per un altra, a Alejandro Maté Morga en l'assignatura Proves i Control de Qualitat (PCC) també durant 30 hores.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'expedient de contracte/conveni art. 83 LOU ''Tècniques analítiques i de diagnòstic en Internet de les Coses i Salut''.

  Es presenta per a la seua aprovació el contracte/conveni art. 83 LOU ''Tècniques analítiques i de diagnòstic en Internet de les Coses i Salut'' entre l'empresa Lucentia Lab, S.L. i la Universitat d'Alacant, sent el director de l'activitat Juan Carlos Trujillo Mondéjar.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'ús de la borsa de contractació de professor ajudant doctor de la plaça DC04615 per a cobrir la plaça DC04265.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Torn obert de paraula.


 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 11 de diciembre de 2019
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20191211

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 25 de noviembre de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2019-2020

  Se presentan la siguientes solicitudes:
  1. la solicitud de Ana Lavalle López, investigadora predoctoral, para asistir en labores docentes a Juan Carlos Trujillo Mondéjar en la asignatura Inteligencia de Negocio y Gestión de Procesos durante 30 horas en el curso 2019-20.
  2. la solicitud de José Manuel Barrera Arroyo, investigador predoctoral, para asistir en el curso 2019-20, por un lado a Juan Carlos Trujillo Mondéjar en la aignatura Dirección de Proyectos de las Tecnologías de la Información(DPTI) durante 30 horas y, por otro, a Alejandro Maté Morga en la asignatura Pruebas y Control de Calidad (PCC) también durante 30 horas.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del expediente de contrato/convenio art. 83 LOU ''Técnicas analíticas y de diagnóstico en Internet de las Cosas y Salud''.

  Se presenta para su aprobación el contrato/convenio art. 83 LOU ''Técnicas analíticas y de diagnóstico en Internet de las Cosas y Salud'' entre la empresa Lucentia Lab, S.L. y la Universidad de Alicante, siendo el director de la actividad Juan Carlos Trujillo Mondéjar.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, del uso de la bolsa de contratación de profesor ayudante doctor de la plaza DC04615 para cubrir la plaza DC04265.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Ruegos y preguntas.


 7. Asuntos de trámite.

  No hay.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 11 de desembre de 2019 / Alicante, 11 de diciembre de 2019