[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 25 de novembre de 2019
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 14 de novembre de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de la proposta i de la participació dels professors del Departament en cursos MOOC.

  Es proposen les sol·licituds dels següents cursos:
  1. La explosión de los datos: de la vigilancia a la inteligencia
  2. MOOC de Introducción a la Programación en Python de la Universidad de Alicante
  3. MOOC de Informática Forense de la Universidad de Alicante

  4. S'aprova per unanimitat.
  5. Aprovació, si escau, de la renovació dels membres de la Comissió de Barems del Departament.

   S'aprova, per unanimitat, la següent composició de la comissió:
   • PATRICIO MATÍNEZ BARCO
   • LUISA MICÓ ANDRÉS
   • MARIA PALOMA MOREDA POZO
   • JUAN ANTONIO PÉREZ
   • JUAN CARLOS TRUJILLO MONDÉJAR

  6. Assumptes de tràmit.

   No n'hi ha.
  7. Torn obert de paraules.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 25 de noviembre de 2019
Hora: 12:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 14 de noviembre de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de la propuesta y de la participación de los profesores del Departamento en cursos MOOC.

  Se proponen las solicitudes de los siguientes cursos:
  1. La explosión de los datos: de la vigilancia a la inteligencia
  2. MOOC de Introducción a la Programación en Python de la Universidad de Alicante
  3. MOOC de Informática Forense de la Universidad de Alicante

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la renovación de los miembros de la Comisión de Baremos del Departamento.

  Se aprueba, por unanimidad, la siguiente composición de la comisión:
  • PATRICIO MATÍNEZ BARCO
  • LUISA MICÓ ANDRÉS
  • MARIA PALOMA MOREDA POZO
  • JUAN ANTONIO PÉREZ
  • JUAN CARLOS TRUJILLO MONDÉJAR

 5. Asuntos de trámite.

  No hay
 6. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 25 de novembre de 2019 / Alicante, 25 de noviembre de 2019