[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 14 de novembre de 2019
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 8 i 16 d'octubre de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de representació en la comissió de selecció nº 127

  S'aprova, per unanimitat, la següent composició de la comissió:
  • vocal: MARIA PALOMA MOREDA POZO (directora DLSI); suplent: MARÍA LUISA MICÓ ANDRÉS
  • vocal: ARMANDO SUÁREZ CUETO (subdirector DLSI); suplent: PATRICIO MARTÍNEZ BARCO
  • vocal: EVA GÓMEZ BALLESTER (secretari DLSI); suplent: JESÚS PERAL CORTÉS

 4. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en l'activitat de prestació de serveis a l'empresa Lunatic Design S.L.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la proposta i de la participació dels professors del Departament en cursos MOOC.

  Es proposen les sol·licituds dels següents cursos:
  1. Tecnologías de intercambio/integración de datos (coordina Sergio Luján)
  2. Nuevos retos en las Tecnologías del Lenguaje Humano (coordina Armando Suárez)
  3. SQL fácil, fácil (coordina Armando Suárez)

  S'aprova per unanimitat.
 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 7. Torn obert de paraules.


Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 14 de noviembre de 2019
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 8 y 16 de octubre de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de representación en la comisión de selección nº 127.

  Se aprueba, por unanimidad, la siguiente composición de la comisión:
  • vocal: MARIA PALOMA MOREDA POZO (directora DLSI); suplente: MARÍA LUISA MICÓ ANDRÉS
  • vocal: ARMANDO SUÁREZ CUETO (subdirector DLSI); suplente: PATRICIO MARTÍNEZ BARCO
  • vocal: EVA GÓMEZ BALLESTER (secretaria DLSI); suplente: JESÚS PERAL CORTÉS

 4. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la actividad de prestación de servicios a la empresa Lunatic Design S.L.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la propuesta y de la participación de los profesores del Departamento en cursos MOOC.

  Se proponen las solicitudes de los siguientes cursos:
  1. Tecnologías de intercambio/integración de datos (coordina Sergio Luján)
  2. Nuevos retos en las Tecnologías del Lenguaje Humano (coordina Armando Suárez)
  3. SQL fácil, fácil (coordina Armando Suárez)

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Asuntos de trámite.

  No hay.
 7. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 14 de novembre de 2019 / Alicante, 14 de noviembre de 2019