[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 16 d'octubre de 2019
Hora: 12:00
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20191016

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, del contracte d'assessorament científic de referència Smartling1-19A entre l'empresa Smartling i la Universitat d'Alacant.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2019-2020.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 16 de octubre de 2019
Hora: 12:00
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20191016

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del contrato de asesoramiento científico de referencia Smartling1-19A entre la empresa Smartling y la Universidad de Alicante.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2019-2020.

  Se aprueba por unanimidad.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 16 d'octubre de 2019 / Alicante, 16 de octubre de 2019