[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 8 d'octubre de 2019
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 4 de juliol, el 12 de juliol i el 13 de setembre de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'estiu, en la seu Rafael Altamira, ''Introducció al Deep Learning''.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2019-2020.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació si escau del compromís de renovació de la plaça d'ajudant doctor DC04547.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del grau en Enginyeria Multimedia.

 7. Titular
  Santiago Meliá

  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del grau en Enginyeria Informàtica.

  Titular Suplent
  Irene Garrigós Francisco Moreno
  Antonio Ferrández David Tomás

  S'aprova per unanimitat.
 9. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del grau en Enginyeria Biomèdica.

  Titular Suplent
  Patricio Martínez Armando Suárez

  S'aprova per unanimitat.
 10. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del màster en Enginyeria Informàtica.

  Titular Suplent
  David Tomás Antonio Ferrández

  S'aprova per unanimitat.
 11. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del màster en Desenvolupament d'aplicacions i Serveis web.

  Titular Suplent
  Juan Ramón Rico Sergio Luján
  Mª Pilar Escobar Jose Norberto Mazón

  S'aprova per unanimitat.
 12. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 13. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 8 de octubre de 2019
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 4 de julio, el 12 de julio y el 13 de septiembre de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de verano, en la sede Rafael Altamira, ''Introducción al Deep Learning''.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2019-2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación si procede del compromiso de renovación de la plaza de contratado doctor DC04547.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del grado en Ingeniería Multimedia.

  Titular
  Santiago Meliá

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del grado en Ingeniería Informática.

  Titular Suplente
  Irene Garrigós Francisco Moreno
  Antonio Ferrández David Tomás

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del grado en Ingeniería Biomédica.

  Titular Suplente
  Patricio Martínez Armando Suárez

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del máster en Ingeniería Informática.

  Titular Suplente
  David Tomás Antonio Ferrández

  Se aprueba por unanimidad.
 10. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del máster en Desarrollo de aplicaciones y Servicios web.

  Titular Suplente
  Juan Ramón Rico Sergio Luján
  Mª Pilar Escobar Jose Norberto Mazón

  Se aprueba por unanimidad.
 11. Asuntos de trámite.

  No hay.
 12. Ruegos y preguntas.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 8 d'octubre de 2019 / Alicante, 8 de octubre de 2019