[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 17 de juny de 2019
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190617

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 6 de juny de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2019-20.

  Modificació de plantilla.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de l'assignació del Pla d'Ordenació Docent per al curs 2019-20.

  Assignació POD.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics per al curs 2019-20.

  Guies.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 7. Torn obert de paraules.

  Manuel Marco planteja que des del departament se sol·licite la coordinació de l'assignatura Escenarios tecnológicos en las organizaciones. Explica que és una assignatura compartida amb altres departaments i que, fins ara, ha coordinat Faraón Llorens. El pròxim curs Faraón no impartirà docència d'aquesta assignatura i Manuel Marco serà l'únic temps complet en la mateixa.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 17 de junio de 2019
Hora: 12:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190617

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 6 de junio de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2019-2020.

  Modificación de plantilla.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la asignación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2019-20.

  Asignación POD.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos para el curso 2019-20.

  Guías.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Asuntos de trámite.

  No hay.
 7. Ruegos y preguntas.

  Manuel Marco plantea que desde el departamento se solicite la coordinación de la asignatura Escenarios tecnológicos en las organizaciones. Explica que es una asignatura compartida con otros departamentos y que, hasta ahora, ha coordinado Faraón LLorens. El próximo curso Faraón no impartirá docencia de esta asignatura y Manuel Marco será el único tiempo completo en la misma.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 17 de juny de 2019 / Alicante, 17 de junio de 2019