[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 6 de juny de 2019
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190606

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades els dies 8 i 17 de maig de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.


 3. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta dels nous representants en la comissió de selecció nº 127.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament per al curs 2019-20.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit: aprovació, si escau, de la participació del personal del departament en el curs d'especialització o activitat acadèmica orientada a la formació amb títol “Digital Libraries for Musicology 2019”.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Torn obert de paraula.

  S

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 6 de junio de 2019
Hora: 10:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190606

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 8 y 17 de mayo de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.


 3. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de los nuevos representantes en la comisión de selección nº 127

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2019-20.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite: aprobación, si procede, de la participación del personal del departamento en el curso de especialización o actividad académica orientada a la formación con título “Digital Libraries for Musicology 2019”.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Ruegos y preguntas.La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 6 de juny de 2019 / Alicante, 6 de junio de 2019