[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 8 de maig de 2019
Hora: 11:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190508

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunións del Consell celebrades els dies 4 i 12 d'abril de 2019.

  S'aproven per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta o renovació dels cursos de la Universitat Permanent.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la renovació per al curs 2019-2020 del professorat amb contracte no estable.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2019-2020.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 7. Torn obert de paraula.

  No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 8 de mayo de 2019
Hora: 11:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190508

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas los días 4 y 12 de abril de 2019.

  Se aprueban por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta o renovación de los cursos de la Universidad Permanente.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la renovación para el curso 2019-2020 del profesorado con contrato no estable.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2019-2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Asuntos de trámite.

  No hay.
 7. Ruegos y preguntas.

  No hay.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 8 de maig de 2019 / Alicante, 8 de mayo de 2019