[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 12 d'abril de 2019
Hora: 12:30
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190412

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la renovació de comissió de serveis per a D. Rafael Carrasco Jiménez.


  Es va afegir un aclariment al punt de l'ordre del dia.
  La renovació de la comissió de serveis fins al 15/03/2020 ja va ser aprovada en el Consell de Departament celebrat el 18 de gener de 2018. Posteriorment, Rafael Carrasco va demanar una suspensió temporal d'aquesta comissió de serveis per un període de 5 mesos amb la finalitat de poder impartir docència en la Universitat d'Alacant. Aquesta suspensió temporal ha motivat que la data de finalització de la comissió de serveis es retarde i passe a ser el 15/08/2020.
  En realitat, es demana l'aprovació de la nova data de finalització de la comissió de serveis.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 12 de abril de 2019
Hora: 12:30
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190412

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la renovación de comisión de servicios para D. Rafael Carrasco Jiménez.


  Se añadió una aclaración al punto del orden del día.
  La renovación de la comisión de servicios hasta el 15/03/2020 ya fue aprobada en el Consejo de Departamento celebrado el 18 de enero de 2018. Posteriormente, Rafael Carrasco pidió una suspensión temporal de dicha comisión de servicios por un periodo de 5 meses con el fin de poder impartir docencia en la Universidad de Alicante. Dicha suspensión temporal ha motivado que la fecha de finalización de la comisión de servicios se retrase y pase a ser el 15/08/2020.
  En realidad, se pide la aprobación de la nueva fecha de finalización de la comisión de servicios.

  Se aprueba por unanimidad.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 12 d'abril de 2019 / Alicante, 12 de abril de 2019