[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 4 d'abril de 2019
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190404

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 28 de març de 2019.

 2. S'aprova per unanimitat.
 3. Informe de la direcció.
 4. Aprovació, si escau, del vistiplau a la participació del departament en les al·legacions a la proposta del títol propi ''Derecho europeo e internacional de la propiedad intelectual e industrial y de la tecnología / European and international intellectual property and technology law (IPTECHUA)''.

 5. S'aprova amb 32 vots a favor i 1 en contra.
 6. Aprovació, si escau, de la renovació del curs de la Universitat Permanent: ''Internet: navegación avanzada, descargas y correo electrónico'' de codi 90241, impartit per Juan Ramón Rico Juan i Jorge Calera Rubio.

 7. S'aprova amb 32 vots a favor i 1 abstenció.
 8. Assumptes de tràmit.

 9. En la Comissió de la Titulació del Grau en Enginyeria Informàtica, un dels membres titulars, Francisco Moreno Seco, passa a ser suplent i el seu suplent, Armando Suárez Cueto, passa a ser membre titular.

  En la Comissió de la Titulació del Grau en Enginyeria Multimèdia, un dels membres titulars, Francisco Moreno Seco, passa a ser substituït per Eva Gómez Ballester.

  S'aprova el compromís de donar suport a l'acció presentada en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana, facilitant la participació dels docents adscrits al Departament.

  S'aprova autoritzar als docents adscrits al Departament a realitzar els viatges indicats en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana.
 10. Torn obert de paraula.

 11. No n'hi ha.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 4 de abril de 2019
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190404

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 28 de marzo de 2019.

 2. Se aprueba por unanimidad.
 3. Informe de la dirección.
 4. Aprobación, si procede, del visto bueno a la participación del departamento en las alegaciones a la propuesta del título propio ''Derecho europeo e internacional de la propiedad intelectual e industrial y de la tecnología / European and international intellectual property and technology law (IPTECHUA)''.

 5. Se aprueba con 32 votos a favor y 1 en contra.
 6. Aprobación, si procede, de la renovación de curso de la Universidad Permanente: ''Internet: navegación avanzada, descargas y correo electrónico'' de código 90241, impartido por Juan Ramón Rico Juan y Jorge Calera Rubio.

 7. Se aprueba con 32 votos a favor y 1 abstención.
 8. Asuntos de trámite.

 9. En la Comisión de la Titulación del Grado en Ingeniería Informática, uno de los miembros titulares, Francisco Moreno Seco, pasa a ser suplente y su suplente, Armando Suárez Cueto, pasa a ser miembro titular.

  En la Comisión de la Titulación del Grado en Ingeniería Multimedia, uno de los miembros titulares, Francisco Moreno Seco, pasa a ser sustituido por Eva Gómez Ballester.

  Se aprueba el compromiso de dar soporte a la acción presentada en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana, facilitando la participación de los docentes adscritos al Departamento.

  Se aprueba autorizar a los docentes adscritos al Departamento a realizar los viajes indicados en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana.
 10. Ruegos y preguntas.

 11. No hay.


La secretària
/ La secretaria

Eva Gómez Ballester

Alacant, 4 d'abril de 2019 / Alicante, 4 de abril de 2019