[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 28 de març de 2019
Hora: 11:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunións del Consell celebrades els dies 15 i 5 de març de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2019-20.

  Es proposa la sol·licitud de contractació d'un professor Ajudant Doctor i un professor Associat PL08.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça DC03250 de Titular d'Universitat.

  Es proposa, per a aquesta plaça:
  • Perfil investigador: aprenentatge profund (deep learning)
  • Perfil lingüístic: anglès C1

  I com a tribunal:
  SECRETARI/A TITULAR MARIA PALOMA MOREDA POU EL TEU UA LSI
  1º VOCAL TITULAR PETIA IVANOVA RADEVA CU UB LSI
  2º VOCAL TITULAR JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ GARRETA CU UJI LSI
  3º VOCAL TITULAR MIGUEL ÁNGEL CAZORLA QUEVEDO CU UA CCIA
  PRESIDENT/A SUPLENT JOSE MANUEL IÑESTA QUEREDA CU UA LSI
  SECRETARI/A SUPLENT JUAN ANTONIO PÉREZ ORTIZ EL TEU UA LSI
  1º VOCAL SUPLENT ENCARNA SEGARRA SORIANO CU UPV LSI
  2º VOCAL SUPLENT MARIA JOSÉ CASTRE BLEDA CU UPV LSI
  3º VOCAL SUPLENT JOSÉ MARÍA ONCINA CARRATALÁ CU UA LSI

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça DC04425 de Titular d'Universitat.

  Es proposa, per a aquesta plaça:
  • Perfil investigador: intel·ligència de negoci)
  • Perfil lingüístic: anglès C1

  I com a tribunal:
  PRESIDENT/A TITULAR JUAN CARLOS TRUJILLO MONDÉJAR CU UA LSI
  SECRETARI/A TITULAR MARCELA GENERE BOCCO CU UCLM LSI
  1º VOCAL TITULAR MARIO PIATTINI VELTHUIS CU UCLM LSI
  2º VOCAL TITULAR JESÚS PERAL CORTESA LA TEUA UA LSI
  3º VOCAL TITULAR VALERIA DE CASTRO LA TEUA URJC LSI
  PRESIDENT/A SUPLENT ANTONIO FERRÁNDEZ RODRÍGUEZ CU UA LSI
  SECRETARI/A SUPLENT MARÍA ÁNGELES MORAGA DE LA ROSSA LA TEUA UCLM LSI
  1º VOCAL SUPLENT AMBROSIO TOVAL ÁLVAREZ CU UM LSI
  2º VOCAL SUPLENT JUAN MANUEL ENCALLA MESA LA TEUA URJC LSI
  3º VOCAL SUPLENT ESPERANZA MARCOS MARTÍNEZ CU URJC LSI

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça DC04056 de Professor Contractat Doctor.

  Es proposa, per a aquesta plaça:
  • Perfil docent: tecnologies de la traducció
  • Perfil investigador: tecnologies de la traducció
  • Perfil lingüístic: anglès C1, valencià C1

  I com a tribunal:
  Titulars
  María Luisa Mico Andrés (CU) UA LSI
  Juan Antonio Pérez Ortiz (LA TEUA) UA LSI
  Manuel Marco Such (LA TEUA) UA LSI
  María José Castre Bleda (CU) UPV LSI
  Alfonso Juan Ciscar (CU) UPV LSI
  Suplents
  Mikel Lorenzo Forcada Zubizarreta (CU) UA LSI
  José Luis Verdú Mas (LA TEUA) UA LSI
  María Paloma Moreda Pou (EL TEU) UA LSI
  Lluís Padró Cirera (LA TEUA) UPC LSI
  Nieves Rodríguez Brisaboa (CU) UDC LSI

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el màster universitari en Data Science i Big Data.

  S'aprova amb 33 vots a favor i 6 abstencions.
 8. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 9. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 28 de marzo de 2019
Hora: 11:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de la reuniones del Consejo celebradas los días 15 y 5 de marzo de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2019-2020.

  Se propone la solicitud de contratación de un profesor Ayudante Doctor y un profesor Asociado PL08.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza DC03250 de Titular de Universidad.

  Se propone, para esta plaza:
  • Perfil investigador: aprendizaje profundo (deep learning)
  • Perfil lingüístico: inglés C1

  Y como tribunal:
  SECRETARIO/A TITULAR MARIA PALOMA MOREDA POZO TU UA LSI
  1º VOCAL TITULAR PETIA IVANOVA RADEVA CU UB LSI
  2º VOCAL TITULAR JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ GARRETA CU UJI LSI
  3º VOCAL TITULAR MIGUEL ÁNGEL CAZORLA QUEVEDO CU UA CCIA
  PRESIDENTE/A SUPLENTE JOSE MANUEL IÑESTA QUEREDA CU UA LSI
  SECRETARIO/A SUPLENTE JUAN ANTONIO PÉREZ ORTIZ TU UA LSI
  1º VOCAL SUPLENTE ENCARNA SEGARRA SORIANO CU UPV LSI
  2º VOCAL SUPLENTE MARIA JOSÉ CASTRO BLEDA CU UPV LSI
  3º VOCAL SUPLENTE JOSÉ MARÍA ONCINA CARRATALÁ CU UA LSI

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza DC04425 de Titular de Universidad.

  Se propone, para esta plaza:
  • Perfil investigador: inteligencia de negocio)
  • Perfil lingüístico: inglés C1

  Y como tribunal:
  PRESIDENTE/A TITULAR JUAN CARLOS TRUJILLO MONDÉJAR CU UA LSI
  SECRETARIO/A TITULAR MARCELA GENERO BOCCO CU UCLM LSI
  1º VOCAL TITULAR MARIO PIATTINI VELTHUIS CU UCLM LSI
  2º VOCAL TITULAR JESÚS PERAL CORTÉS TU UA LSI
  3º VOCAL TITULAR VALERIA DE CASTRO TU URJC LSI
  PRESIDENTE/A SUPLENTE ANTONIO FERRÁNDEZ RODRÍGUEZ CU UA LSI
  SECRETARIO/A SUPLENTE MARÍA ÁNGELES MORAGA DE LA RUBIA TU UCLM LSI
  1º VOCAL SUPLENTE AMBROSIO TOVAL ÁLVAREZ CU UM LSI
  2º VOCAL SUPLENTE JUAN MANUEL VARA MESA TU URJC LSI
  3º VOCAL SUPLENTE ESPERANZA MARCOS MARTÍNEZ CU URJC LSI

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza DC04056 de Profesor Contratado Doctor.

  Se propone, para esta plaza:
  • Perfil docente: tecnologías de la traducción
  • Perfil investigador: tecnologías de la traducción
  • Perfil lingüístico: inglés C1, valenciano C1

  Y como tribunal:
  Titulares
  María Luisa Mico Andrés (CU) UA LSI
  Juan Antonio Pérez Ortiz (TU) UA LSI
  Manuel Marco Such (TU) UA LSI
  María José Castro Bleda (CU) UPV LSI
  Alfonso Juan Ciscar (CU) UPV LSI
  Suplentes
  Mikel Lorenzo Forcada Zubizarreta (CU) UA LSI
  José Luis Verdú Mas (TU) UA LSI
  María Paloma Moreda Pozo (TU) UA LSI
  Lluís Padró Cirera (TU) UPC LSI
  Nieves Rodríguez Brisaboa (CU) UDC LSI

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el máster universitario en Data Science y Big Data.

  Se aprueba con 32 votos a favor y 6 abstenciones.
 8. Asuntos de trámite.

  No hay.
 9. Ruegos y preguntas.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 28 de març de 2019 / Alicante, 28 de marzo de 2019