[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 5 de març de 2019
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190305

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 21 de febrer de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2019-20.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs d'especialització ''Introducció al Deep Learning''.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs d'especialització ''Formació UAdapta: Iniciació a l'Office''.

  La directora retira el punt de l'ordre del dia.
 6. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'eleccions a representants de col.lectius en el Consell del Departament, del calendari electoral i de la composició de la Comissió Electoral.

  Segons el reglament intern del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (BOUA de 31 d'octubre de 2012), el Consell de Departament es compon de
  Membres nats: personal docent i investigador doctor i el personal docent i investigador amb vinculació permanent al departament75%
  Representants del personal docent i investigador sense vinculació permanent i personal investigador en formació10%
  Representants dels estudiants matriculats en assignatures del departament10%
  Representants del personal d'administració i serveis5%


  Sent 51 els membres nats, correspon l'elecció de 7 representants del PDI no permanent i PI en formació, 7 dels estudiants i 3 del PAS.

  Es proposa la convocatòria d'eleccions amb el següent calendari:
  des defins a
  14/03/2019Exposició pública del cens electoral
  14/03/201921/03/2019 Presentació de reclamacions contra el cens
  22/03/2019Publicació del cens definitiu
  22/03/201928/03/2019 Presentació de candidatures
  29/03/2019Proclamació provisional de candidats
  29/03/201903/04/2019 Presentació de reclamacions contra la llista provisional de candidats
  04/04/2019Proclamació definitiva de candidats
  05/04/201909/04/2019 Campanya electoral
  10/04/201911/04/2019Jornada de votació
  11/04/2019Publicació del resultat provisional de les eleccions
  11/04/201916/04/2019 Presentació de reclamacions contra el resultat provisional
  17/04/2019Proclamació definitiva dels candidats triats


  S'aprova per unanimitat.

  Es procedeix al sorteig de la comissió electoral, resultant:
  PresidentPEREZ SANCHO, CARLOS
  SecretariPLA SEMPERE, LEOPOLDO
  VocalMAÑUS MURCIA, IVAN


  El sorteig estableix una ordenació dels col·lectius que actuaran de suplents en cas de necessitar-ho. Es mostren els tres primers en cada càrrec:
  del presidentdel secretaridel vocal
  GARRIGOS FERNANDEZ, IRENEESPLA GOMIS, MIQUELALTED PENALVA, MARIA MAGDALENA
  CALVO ZARAGOZA, JORGECAMARASA BORDALLO, JOSEFATORRES CÀMERA, JOSÉ MIGUEL
  MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUELJIMÉNEZ COLLADO, FÁTIMA

 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 8. Torn obert de paraules.

Acords de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 5 de marzo de 2019
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190305

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 21 de febrero de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2019-2020.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de especialización ''Introducción al Deep Learning''.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de especialización ''Formación UAdapta: Iniciación al Office''.

  La directora retira el punto del orden del día.
 6. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones a representantes de colectivos en el Consejo del Departamento, del calendario electoral y de la composición de la Comisión Electoral.

  Según el reglamento interno del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (BOUA de 31 de octubre de 2012), el Consejo de Departamento se compone de
  Miembros natos: personal docente e investigador doctor y el personal docente e investigador con vinculación permanente al departamento75%
  Representantes del personal docente e investigador sin vinculación permanente y personal investigador en formación10%
  Representantes de los estudiantes matriculados en asignaturas del departamento10%
  Representantes del personal de administración y servicios5%


  Siendo 51 los miembros natos, corresponde la elección de 7 representantes del PDI no permanente y PI en formación, 7 de los estudiantes y 3 del PAS.

  Se propone la convocatoria de elecciones con el siguiente calendario:
  desdehasta
  14/03/2019Exposición pública del censo electoral
  14/03/201921/03/2019 Presentación de reclamaciones contra el censo
  22/03/2019Publicación del censo definitivo
  22/03/201928/03/2019 Presentación de candidaturas
  29/03/2019Proclamación provisional de candidatos
  29/03/201903/04/2019 Presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidatos
  04/04/2019Proclamación definitiva de candidatos
  05/04/201909/04/2019 Campaña electoral
  10/04/201911/04/2019Jornada de votación
  11/04/2019Publicación del resultado provisional de las elecciones
  11/04/201916/04/2019 Presentación de reclamaciones contra el resultado provisional
  17/04/2019Proclamación definitiva de los candidatos elegidos


  Se aprueba por unanimidad.

  Se procede al sorteo de la comisión electoral, resultando:
  PresidentePEREZ SANCHO, CARLOS
  SecretarioPLA SEMPERE, LEOPOLDO
  VocalMAÑUS MURCIA, IVAN


  El sorteo establece una ordenación de los colectivos que actuarán de suplentes en caso de necesitarlo. Se muestran los tres primeros en cada cargo:
  del presidentedel secretariodel vocal
  GARRIGOS FERNANDEZ, IRENEESPLA GOMIS, MIQUELALTED PENALVA, MARIA MAGDALENA
  CALVO ZARAGOZA, JORGECAMARASA BORDALLO, JOSEFATORRES CÁMARA, JOSÉ MIGUEL
  MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUELJIMÉNEZ COLLADO, FÁTIMA

 7. Asuntos de trámite.

  No hay.
 8. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 5 de març de 2019 / Alicante, 5 de marzo de 2019