[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 21 de febrer de 2019
Hora: 11:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 23 de gener i 1 de febrer de 2019.

  S'aproven per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Màster en Comunicació Digital.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Màster en Automàtica i Robòtica.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2018-2019.

  Juan Carlos Trujillo sol·licita que, dins de la convocatòria de formació predoctoral en col·laboració amb empreses, José Manuel Barrera Arroyo col·labore en les tasques docents de les següents assignatures:
  • 38204 Proves i Control de Qualitat (Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web), 20 hores, tutor Alejandro Maté Morga
  • 47006 Direcció de Projectes en Tecnologies de la Informació (Màster Universitari en Enginyeria Informàtica), 36 hores, tutor Juan Carlos Trujillo

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, del procediment de votació electrònica per a les eleccions de membres representants de col·lectius.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 8. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 21 de febrero de 2019
Hora: 11:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20190221

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 23 de enero y 1 de febrero de 2019.

  Se aprueban por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Máster en Comunicación Digital.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Máster en Automática y Robótica.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2018-2019.

  Juan Carlos Trujillo solicita que, dentro de la convocatoria de formación predoctoral en colaboración con empresas, José Manuel Barrera Arroyo colabore en las tareas docentes de las siguientes asignaturas:
  • 38204 Pruebas y Control de Calidad (Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web), 20 horas, tutor Alejandro Maté
  • 47006 Dirección de Proyectos en Tecnologías de la Información (Máster Universitario en Ingeniería Informática), 36 horas, tutor Juan Carlos Trujillo

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del procedimiento de votación electrónica para las elecciones de miembros representantes de colectivos.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.

  No hay.
 8. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 21 de febrer de 2019 / Alicante, 21 de febrero de 2019