[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 1 de febrer de 2019
Hora: 11:30
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en l'activitat de prestació de serveis a l'empresa Lunatic Design S.L.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 1 de febrero de 2019
Hora: 11:30
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la actividad de prestación de servicios a la empresa Lunatic Design S.L.

    Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 1 de febrer de 2019 / Alicante, 1 de febrero de 2019