[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 23 de gener de 2019
Hora: 09:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 17 de gener de 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, del vistiplau per a la sol·licitud d'una plaça Ramón y Cajal per a 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 23 de enero de 2019
Hora: 09:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 17 de enero de 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, del visto bueno para la solicitud de una plaza Ramón y Cajal para 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Asuntos de trámite.

  No hay.
 5. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 23 de gener de 2019 / Alicante, 23 de enero de 2019