[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 17 de gener de 2019
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 14, 22 i 29 de novembre, i 13 de decembre de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, dels comptes del departament en l'exercici 2018.

  Comptes 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2019.

  Pressupost 2019.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en l'assignatura ''Emprendimiento i recerca en Robòtica'' del grau en Enginyeria Robòtica.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en l'assignatura 26211 ''Física Quàntica Avançada'' del grau en Física, en el curs 2019-20.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat de Alejandro Maté Morga i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC04425 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 9. Torn obert de paraula.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 17 de enero de 2019
Hora: 12:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 14, 22 y 29 de noviembre, y 13 de diciembre de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de las cuentas del departamento en el ejercicio 2018.

  Cuentas 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2019.

  Presupuesto 2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la asignatura ''Emprendimiento e investigación en Robótica'' del grado en Ingeniería Robótica.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en la asignatura 26211 ''Física Cuántica Avanzada'' del grado en Física, en el curso 2019-20.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Alejandro Maté Morga, y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC04425 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Asuntos de trámite.

  No hay.
 9. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 17 de gener de 2019 / Alicante, 17 de enero de 2019