[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 13 de desembre de 2018
Hora: 13:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l'expedient d'aprovació de la llicčncia de programa informŕtic Social Analytics i de la seua base de dades.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 13 de diciembre de 2018
Hora: 13:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, del expediente de aprobación de la licencia de programa informático Social Analytics y de su base de datos.

    Se aprueba por unanimidad.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 de desembre de 2018 / Alicante, 13 de diciembre de 2018